Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Topolčany Samospráva
 
 

Mestské zastupiteľstvo

Postavenie mestského zastupiteľstva definuje zákon 369/1990 Zb. o obecnom zriadení konkrétne § 11, v ktorom je uvedené:

 1. Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce. Volebné pravidlá upravuje osobitný predpis5). Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva na štyri roky.
 2. Funkcia poslanca obecného zastupiteľstva je nezlučiteľná s funkciou:
 • a) starostu,
 • b) zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený,
 • c) štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený,
 • d) podľa osobitného zákona10b)
 1. Počet poslancov obecného zastupiteľstva na celé volebné obdobie určí pred voľbami obecné zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov obce takto:
 • a) do 40 obyvateľov obce 3 poslanci,
 • b) od 41 do 500 obyvateľov obce 3 až 5 poslancov,
 • c) od 501 do 1 000 obyvateľov obce 5 až 7 poslancov,
 • d) od 1 001 do 3 000 obyvateľov obce 7 až 9 poslancov,
 • e) od 3 001 do 5 000 obyvateľov obce 9 až 11 poslancov,
 • f) od 5 001 do 10 000 obyvateľov obce 11 až 13 poslancov,
 • g) od 10 001 do 20 000 obyvateľov obce 13 až 19 poslancov,
 • h) od 20 001 do 50 000 obyvateľov obce 15 až 25 poslancov,
 • i) od 50 001 do 100 000 obyvateľov obce 19 až 31 poslancov,
 • j) nad 100 000 obyvateľov obce 23 až 41 poslancov.
 1. Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené:
 • a) určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,
 • b) schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa § 20 ods. 1, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí dlhu a o prevzatí ručiteľského záväzku,
 • c) schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce,
 • d) rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku podľa osobitných predpisov, 11)
 • e) určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky,
 • f) vyhlasovať hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať verejné zhromaždenia občanov,
 • g) uznášať sa na nariadeniach,
 • h) schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení podľa § 21 ods. 1,
 • i) určovať organizáciu obecného úradu a určovať plat starostu a hlavného kontrolóra,
 • j) schvaľovať poriadok odmeňovania zamestnancov obce vypracovaný podľa osobitného predpisu11a) ako aj ďalšie predpisy (rokovací poriadok a pod.),
 • k) zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe,
 • l) schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,
 • m) zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce,
 • n) udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny,
 • o) ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce.

Poznámky pod čiarou:

5) Zákon Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí.
10b) Napríklad zákon č. 154/2001 Z.z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry.
11) Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve.
11a) Zákon č. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení neskorších predpisov.


 


Úvodná stránka