Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Topolčany Samospráva
 
 

Mestský úrad

Štatút mestského úradu definuje Organizačný poriadok mestského úradu, ktorý upravuje postavenie a pôsobnosť mestského úradu (ďalej len MsÚ), jeho vzťah k orgánom mesta, najmä k mestskému zastupiteľstvu (ďalej len MsZ) a primátorovi, vnútornú štruktúru MsÚ, deľbu práce medzi jeho odbormi a oddelením právnym, zásady organizácie a riadenia, metódy a formy práce. Na základe organizačného poriadku MsÚ zabezpečuje najmä:

  1. písomnú agendu  mesta a MsZ,
  2. je podateľňou a výpravňou písomností mesta,
  3. zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie MsR, MsZ, komisií a výborov mestských častí,
  4. vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí primátora vydaných v správnom konaní,
  5. pripravuje návrhy nariadení, vykonáva nariadenia, uznesenia mestského zastupiteľstva a rozhodnutia primátora,   
  6. usmerňuje po odbornej stránke mestské príspevkové organizácie a iné subjekty v jeho zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti,
  7. zabezpečuje ďalšie úkony slúžiace k plneniu úloh samosprávy v zmysle ustanovenia § 4 ods. 3 zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.  

V zmysle organizačného poriadku je postavenie a pôsobnosť MsÚ definovaná nasledovne:

  1. MsÚ je výkonným orgánom MsZ a primátora. Je zložený zo zamestnancov mesta. Zabezpečuje administratívne a organizačné veci mestského zastupiteľstva, mestskej rady (ďalej len MsZ a MsR), komisií MsZ a výborov v mestských častiach (ďalej len VMČ).
  2. Postavenie a pôsobnosť MsÚ je upravená § 16 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov,  Štatútom mesta Topoľčany a pokiaľ ide o prenesenú pôsobnosť vo výkone štátnej správy, tiež príslušnými právnymi predpismi.
  3. Mestský úrad nie je právnickou osobou a nemá  právnu subjektivitu. Právnickou osobou je "Mesto Topoľčany", ktorého štatutárnym zástupcom je primátor mesta. Zamestnanci mesta - MsÚ môžu vykonávať právne úkony len na základe poverenia alebo splnomocnenia primátora.

 


Úvodná stránka