Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Topolčany Samospráva
 
 

Podpora aktívneho starnutia cestou rozširovania vedomostí a zručností gradujúcich kvalitu života seniorov

Problematika vzdelávania starších ludí sa zaraďuje medzi aktuálne otázky súčasnosti. Seniori sú plní životných skúseností, bohatej praxe a zároveň túžby odovzdávať ich ďalej. Cieľom projektu „Podpora aktívneho starnutia cestou rozširovania vedomostí a zručností gradujúcich kvalitu života seniorov“ bolo vytvoriť koncepčný vzdelávací program zameraný na podporu aktívneho starnutia, a‚ tak prispieť k skvalitneniu ich života. Vzdelávanie bolo orientované na riešenie problémových úloh a prezentovanie skúseností mladším generáciám v ucelenej logickej podobe z rôznych oblastí, ako sú cudzie jazyky, informačné a‚ komunikačné technológie (IKT), zdravoveda, záhradkárstvo, umenie a história. Jednotlivými aktivitami projekt zvyšoval motiváciu seniorov k vzdelávaniu a ‚ich prínos v prospech mesta a regiónu. Seniorom bolo v rámci projektu umoťnené nielen sa vzdelávať, ale aj stretávať sa s inými generáciami, realizovať prednášky, diskusie, dobrovoľnícke aktivity, osvetové činnosti a podobne. Seniori spolu s ‚pedagógmi, deťmi materských škôl a ‚žiakmi základných škôl realizovali v‚ rámci projektu rozmanité aktivity ako besedy, prednášky, vedecké konferencie a praktiká. V‚ rámci projektu si mohli účastníci vzdelávania vybrať z‚ piatich tematických okruhov, ktoré sa ďalej delili na jednotlivé vzdelávacie kurzy a ‚praktické cvičenia. Veľký záujem seniorov o‚ vzdelávanie sa ukázal už pri zápise 19. februára 2014, ktorého sa zúčastnilo viac ako dvesto seniorov.

Identifikácia projektu

Podpora aktívneho starnutia cestou rozširovania vedomostí a zručností gradujúcich kvalitu života seniorov
Kód ITMS: 26120130055
Operačný program: Vzdelávanie
Prioritná os: 2 Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ľudských zdrojov
Opatrenie: 2.1 Podpora ďalšieho vzdelávania
Miesto realizácie projektu: Mesto Topoľčany
Názov a sídlo prijímateľa: Mesto Topoľčany, Nám. M. R. Štefánika 1/1, 955 01 Topoľčany
Riadiaci orgán: Výskumná agentúra
Celková hodnota príspevku z Európskeho sociálneho fondu: 102 239,24 €
Celková hodnota príspevku zo štátneho rozpočtu: 12 028,14 €
Celková hodnota spolufinancovania mestom Topoľčany: 6 014,09 €
Celková hodnota projektu: 120 281,47 €
Začiatok administratívnej realizácie projektu: 29.10.2012
Začiatok fyzickej realizácie projektu: 01.09.2013
Ukončenie stavebnej realizácie projektu: 30.06.2015
Ukončenie administratívnej realizácie projektu: 08.10.2015

Tento projekt bol realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci
Operačného programu Vzdelávanie

"Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť"

Znak Slovenskej republikyErb mesta TopoľčanyZnak Európskej únie


 

Vzdelávanie seniorov

Výučba francúzskeho jazyka

Výučba francúzskeho jazyka

Výučba anglického jazyka

Výučba anglického jazyka

Predstavenie Do you speak English

Predstavenie ""Do you speak English""

Výučba IKT

Výučba IKT


 
 
Výučba IKT

Výučba IKT

Výučba záhradkárstva - ochrana rastlín

Výučba záhradkárstva - ochrana rastlín

Praktická výučba záhradkárstva

Praktická výučba záhradkárstva

Výučba záhradkárstva - sadovnícka tvorba

Výučba záhradkárstva - sadovnícka tvorba


 
 
Výučba záhradkárstva - zeleninárstvo

Výučba záhradkárstva - zeleninárstvo

Praktická výučba záhradkárstva

Praktická výučba záhradkárstva

Praktická výučba záhradkárstva

Praktická výučba záhradkárstva

Exkurzia do mesta Rybnik

Exkurzia do mesta Rybnik


 
 
Výučba hry na akordeón

Výučba hry na akordeón

Výučba hry na keyboard

Výučba hry na keyboard

Výučba hry na gitaru

Výučba hry na gitaru

Výučba hry na flautu

Výučba hry na flautu


 
 
Výučba spevu

Výučba spevu

Výtvarné umenie

Výtvarné umenie

Sakrálne umenie

Sakrálne umenie

Praktická časť výučby umenia

Praktická časť výučby umenia


 
 
Praktická časť výučby umenia

Praktická časť výučby umenia

Praktická časť výučby umenia

Praktická časť výučby umenia

Praktická časť výučby umenia

Praktická časť výučby umenia

Exkurzia do mesta Jászberény

Exkurzia do mesta Jászberény


 
 
Praktická časť výučby umenia

Praktická časť výučby umenia

Výučba zdravovedy - všeobecná zdravoveda

Výučba zdravovedy - všeobecná zdravoveda

Výučba zdravovedy - psychológia

Výučba zdravovedy - psychológia

Výučba zdravovedy - prvá pomoc

Výučba zdravovedy - prvá pomoc


 
 
Výučba zdravovedy - zdravý životný štýl

Výučba zdravovedy - zdravý životný štýl

Praktická časť výučby zdravovedy

Praktická časť výučby zdravovedy

Praktická časť výučby zdravovedy

Praktická časť výučby zdravovedy

Praktická časť výučby zdravovedy

Praktická časť výučby zdravovedy


 
 
Praktická časť výučby zdravovedy

Praktická časť výučby zdravovedy

Exkurzia do mesta Luhačovice

Exkurzia do mesta Luhačovice

Stužková slávnosť

Stužková slávnosť

Stužková slávnosť

Stužková slávnosť


 
 
Zápis

Zápis

Zápis

Zápis


 


Úvodná stránka