Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Topolčany Samospráva
 
 

Hlavný kontrolór

Hlavný kontrolór mesta Topoľčany Ing. Ján KmeťoHlavný kontrolór mesta Topoľčany je Ing. Ján Kmeťo,

tel: 038/5340 246

email: jan.kmeto@topolcany.sk


 

Funkciu hlavného kontrolóra zriaďuje mestské zastupiteľstvo v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov. Hlavného kontrolóra volí do funkcie mestské zastupiteľstvo na 6 - ročné funkčné obdobie. Hlavný kontrolór je zamestnancom mesta a za svoju činnosť zodpovedá mestskému zastupiteľstvu. Pri svojej činnosti sa riadi Štatútom mesta a ostatnými záväznými právnymi predpismi. Pri výkone svojej funkcie plní najmä nasledovné úlohy:

 1. vykonáva kontrolu  zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mesta, ako aj s majetkom, ktorý mesto užíva podľa osobitných predpisov, 
 2. vykonáva kontrolu príjmov, výdavkov a finančných operácií mesta,
 3. kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, vrátane nariadení mestu,
 4. kontroluje plnenie uznesení mestského zastupiteľstva,
 5. vykonáva kontrolu dodržiavania interných predpisov mesta a kontrolu plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi,
 6. predkladá mestskému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým,
 7. kontroluje vybavovanie sťažností  doručených mestu podľa zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov  a petícií podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov,
 8. vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu mesta a záverečného účtu mesta pred ich schválením v mestskom zastupiteľstve,
 9. predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,
 10. prekladá mestskému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o výsledkoch kontrolnej činnosti,
 11. spolupracuje s príslušnými štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými mestu zo štátneho rozpočtu
 12. plní úlohu zodpovednej osoby v zmysle  § 11, ods. 3, zákona č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Kontrolnej činnosti podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov podlieha

 • mestský úrad,
 • rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené mestom,
 • právnické osoby, v ktorých má mesto majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom mesta, alebo ktorým bol majetok mesta prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku,
 • osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu mesta účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisuv rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.

Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach mestského zastupiteľstva a na zasadnutiach mestskej rady s hlasom poradným. Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do účtovných a pokladničných dokladov, ako aj do iných dokumentov týkajúcich sa pokladničných operácií, vedenia účtovníctva, nakladania s majetkom mesta a do iných dokladov potrebných na výkon kontroly. Zároveň plní iné úlohy, ktorými ho poveruje mestské zastupiteľstvo. Pri vykonávaní vyššie uvedených činností spolupracuje so zamestnancami mesta - mestského úradu, zúčastňuje sa pravidelných porád vedenia mesta a stálych odborných komisií MsZ.

Mesto Topoľčany má uznesením mestského zastupiteľstva zriadený  útvar hlavného kontrolóra mesta, ktorý hlavný kontrolór mesta riadi a zodpovedá za jeho činnosť a ktorý zabezpečuje odborné, administratívne a organizačné veci súvisiace s plnením jeho úloh.


 


Úvodná stránka