Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Topolčany Samospráva
 
 

Správa predkladaná do 23. MsZ

Kontrola bežných výdavkov, Program č.12: Šport – kontrola dotácií poskytnutých športovým klubom (výberovým spôsobom) za rok 2016

Kontrola bola vykonaná v dňoch od 15.11.2017 do 15.1.2018. Návrh správy z kontroly bol vypracovaný dňa 15.1.2018 a kontrolovanému subjektu doručený dňa 17.1.2018. Vzhľadom k tomu, že nedostatok popísaný v texte bol doriešený v rámci administratívnej kontroly ekonomickým  odborom mesta a následne uznesením MsZ, nebolo kontrolovanému subjektu navrhnuté prijať žiadne opatrenia. Mestské zastupiteľstvo bolo so  Správou o výsledku kontroly  oboznámené  dňa 15.2.2018.

Kontrola hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami a nakladania s majetkom mesta v Materskej škole, Ul. Škultétyho 2326, Topoľčany, Program č. 14:  Školstvo a vzdelávanie, Podprogram č. 1: Materské školy a  školské zariadenia pri MŠ, za rok 2016

Kontrola bola vykonaná v dňoch od 11.12.2017 do 2.2.2018. Návrh správy bol kontrolovanému subjektu doručený dňa 5.2.2018. Kontrolovaný subjekt v lehote do 6.2.2018 na podanie námietok k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam alebo opatreniam a k lehote na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku nepodal námietky. Správa z kontroly bola vypracovaná dňa 6.2.2018 a kontrolovanému subjektu doručená dňa 6.2.2018. Mestské zastupiteľstvo bolo so  Správou o výsledku kontroly  oboznámené  dňa 15.2.2018. Lehota ne predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku bola 16.2.2018. Lehota na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku bola 31.5.2018.

Na základe zistení kontrolná skupina odporučila kontrolovanému subjektu prijať šesť opatrení   na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku a Mestu Topoľčany dve opatrenia.

 

Kontrola kapitálových výdavkov, Program č. 12: Šport, Podprogram č. 1 Objekty pre šport (vybrané položky) za rok 2016

 

Kontrola bola vykonaná v dňoch od 15.11.2017 do 30.1.2018. Návrh správy bol kontrolovanému subjektu doručený dňa 1.2.2018. Kontrolovaný subjekt v lehote do 5.2.2018 na podanie námietok k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam alebo opatreniam a k lehote na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku nepodal námietky. Správa z kontroly bola vypracovaná dňa 6.2.2018 a kontrolovanému subjektu doručená dňa 7.2.2018. Mestské zastupiteľstvo bolo so  Správou o výsledku kontroly oboznámené  dňa 15.2.2018.

Lehota ne predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku bola 23.2.2018. Lehota na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku bola 30.4.2018. 

Na základe zistení kontrolná skupina odporučila kontrolovanému subjektu prijať tri opatrenia na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku.

 

Kontrola bežných výdavkov, Program č. 3: Správa budov a majetku mesta, Podprogram č. 1: Správa a údržba budov – štandardná údržba budov (vybrané položky) za rok 2016

Kontrola bola vykonaná v dňoch od 18.12.2017 do 22.1.2018. Správa z kontroly bola vypracovaná dňa 6.2.2018 a kontrolovanému subjektu doručená dňa 7.2.2018. Mestské zastupiteľstvo bolo so  Správou o výsledku kontroly  oboznámené  dňa 15.2.2018. Kontrolou neboli zistené  nedostatky.


 
Sprava_HK_MsZ_23.pdf(2.9 MB)Sprava_HK_MsZ_23.pdf


Úvodná stránka