Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Topolčany Samospráva
 
 

Správa predkladaná do 2. MsZ

Kontrola hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami a nakladania s majetkom mesta  na Základnej škole Ul. Hollého 696/3 Topoľčany, Program č. 14: Školstvo a vzdelávanie, Podprogram č. 2. - Základné školy a školské zariadenia za rok 2017

 

Kontrola bola vykonaná v dňoch od 19.6.2018 do 12.9.2018. Správa z kontroly bola vypracovaná dňa 12.9.2018 a kontrolovanému subjektu doručená dňa 13.9.2018.

Mestské zastupiteľstvo bolo so  Správou o výsledku kontroly  oboznámené  dňa 14.12.2018. Kontrolou neboli zistené  nedostatky.

 

 

Kontrola bežných výdavkov, Program č. 15: Sociálna pomoc a iné sociálne služby, Podprogram č. 4: Iné sociálne služby a  jednorazové dávky za rok 2017 (vybrané položky)

 

Kontrola bola vykonaná v dňoch od 22.8.2018 do 10.10.2018. Správa z kontroly bola vypracovaná dňa 15.10.2018 a kontrolovanému subjektu doručená dňa 25.10.2018. Mestské zastupiteľstvo bolo so  Správou o výsledku kontroly  oboznámené  dňa 14.12.2018. Kontrolou neboli zistené  nedostatky.

 

Kontrola bežných výdavkov, Program č. 12: Šport – kontrola dotácií poskytnutých športovým klubom (výberovým spôsobom), za rok 2017

Kontrola bola vykonaná v dňoch od 22.8.2018 do 3.12.2018. Návrh správy bol kontrolovanému subjektu doručený dňa 4.12.2018. Kontrolovaný subjekt v lehote do 6.12.2018 na podanie námietok k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam alebo opatreniam a k lehote na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku podal námietky, ktoré boli po ich prehodnotení akceptované a následne bola upravená Správa z kontroly, ktorá bola vypracovaná dňa 7.12.2018 a kontrolovanému subjektu doručená dňa 7.12.2018. Mestské zastupiteľstvo bolo so  Správou o výsledku kontroly  oboznámené  dňa 14.12.2018.

Lehota na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku je 18.1.2019. Lehota na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku je 15.2.2019. 

 

Na základe zistení kontrolná skupina odporučila kontrolovanému subjektu prijať šesť opatrení na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku.

 


 
sprava_hk_december_2018.pdf(790.7 kB)sprava_hk_december_2018.pdf


Úvodná stránka