Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Topolčany Samospráva
 
 

Správa predkladaná do 7. MsZ

Kontrola bežných príjmov – 200 Nedaňové príjmy – z prenajatých budov, priestorov a objektov za rok 2018, vybrané priestory

Kontrola bola vykonaná v dňoch od 23.1.2019 do 12.4.2019. Návrh správy bol kontrolovanému subjektu doručený dňa 16.4.2019. Kontrolovaný subjekt v lehote na podanie námietok k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam alebo opatreniam a k lehote na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku, t.j. do   26.4.2019 podal námietky voči zisteniam týkajúcich sa nebytového priestoru v objekte mestskej tržnice a v bývalej ZŠ Tovarnícka, vypracované ved. OSMS, Ing. Melicherovou.  Kontrolná skupina  akceptuje vysvetlenie týkajúce sa dôvodov vybudovania vchodu – dverí v sadrokartónovej priečke do novovytvoreného priestoru určeného na prenájom, i keď tento nebol v rámci úlohy prijatej v porade mesta odsúhlasený.  Pripomienky k zisteniam týkajúcich sa nebytových priestorov v budove mestskej tržnice a postupu OSMS mesta pri ukončení nájomnej zmluvy kontrolná skupina neakceptuje, považuje ich za neopodstatnené a trvá na zisteniach a svojich záveroch uvedených v návrhu správy. Dňa 16.5.2019 boli podané námietky kontrolovaným subjektom - listom prednostky mesta   opätovne vyhodnotené a doplnené, na základe ich obsahu je možné skonštatovať, že záverečné stanovisko mesta je zhodné so zisteniami uvedenými v návrhu správy z vykonanej kontroly. Správa z kontroly bola vypracovaná dňa 16.5.2019 a kontrolovanému subjektu doručená dňa 17.5.2019. Mestské zastupiteľstvo bolo so  Správou o výsledku kontroly  oboznámené  dňa 26.6.2019.

Kontrolná skupina odporučila prijať päť opatrení na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku.

 

Kontrola plnenia vybraných častí Koncesnej zmluvy na služby v odpadovom hospodárstve uzatvorenej medzi Mestom Topoľčany a spoločnosťou NEHLSEN-EKO, spol. s r.o., Pod Kalváriou 2616/32 Topoľčany

Kontrola bola vykonaná v dňoch od 24.1.2019 do 25.4.2019. Správa z kontroly bola vypracovaná dňa 25.4.2019 a kontrolovanému subjektu doručená dňa 29.4.2019. Mestské zastupiteľstvo bolo so  Správou o výsledku kontroly  oboznámené  dňa 26.6.2019. Kontrolou neboli zistené  nedostatky.

Kontrola bežných výdavkov, Program č. 12: Šport – kontrola dotácie poskytnutej Mestskému futbalovému klubu Topoľčany, za rok 2018

Kontrola bola vykonaná v dňoch od 20.2.2019 do 5.4.2019. Návrh správy bol kontrolovanému subjektu doručený dňa 16.4.2019. Kontrolovaný subjekt v lehote do 17.4.2019 na podanie námietok k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam alebo opatreniam a k lehote na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku nepodal námietky. Správa z kontroly bola vypracovaná dňa 18.4.2019 a kontrolovanému subjektu doručená dňa 18.4.2019. Mestské zastupiteľstvo bolo so  Správou o výsledku kontroly  oboznámené  dňa 26.6.2019.

Kontrolná skupina odporučila prijať  jedno opatrenie na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku.

 

Kontrola bežných výdavkov, Program č.3: Správa budov a majetku mesta, Podprogram č.1. Správa a údržba budov, opravy a údržba býv. ZŠ Gagarinova za rok 2018, vybrané položky

Kontrola bola vykonaná v dňoch od 4.4.2019 do  3.6.2019. Návrh správy bol kontrolovanému subjektu doručený dňa 4.6.2019. Kontrolovaný subjekt v lehote do 12.6.2019 na podanie námietok k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam alebo opatreniam a k lehote na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku nepodal námietky. Správa z kontroly bola vypracovaná dňa 13.6.2019 a kontrolovanému subjektu doručená dňa 14.6.2019. Mestské zastupiteľstvo bolo so  Správou o výsledku kontroly  oboznámené  dňa 26.6.2019.

Kontrolná skupina odporučila prijať  dve opatrenia na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku

Kontrola bežných  výdavkov, Program č.12: Šport, Podprogram č.1. Objekty pre šport – opravy a údržba športových objektov za rok 2018 – vybrané položky

Kontrola bola vykonaná v dňoch od 7.5.2019 do 3.6.2019. Správa z kontroly bola vypracovaná dňa 3.6.2019 a kontrolovanému subjektu doručená dňa 4.6.2019. Mestské zastupiteľstvo bude so  Správou o výsledku kontroly  oboznámené  dňa 26.6.2019. Kontrolou neboli zistené  nedostatky

 


 


Úvodná stránka