Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Topolčany Samospráva
 
 

Mestská polícia

Tiesňové volanie na Mestskú políciu: 159.

Vážení občania,
dovoľte mi, aby som Vás privítal na stránkach Mestskej polície Topoľčany (MsP), na ktorých sa vynasnažíme priblížiť Vám činnosť jej príslušníkov a zároveň Vás oboznámiť s právnymi predpismi, ktorými sa riadia pri výkone svojich práv a povinností.

MsP bola vytvorená na základe zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii už v roku 1991. Od konca roku 2002, kedy som bol ustanovený do funkcie náčelníka MsP, až do dnešného dňa MsP prešla viacerými personálnymi ale aj materiálnymi zmenami a rozvíjala sa v súlade s vyčlenenými prostriedkami mestského zastupiteľstva (MsZ) na jej rozvoj, technické a materiálne vybavenie. V súčasnej dobe MsP tvorí 24 jej príslušníkov a jedna administratívna pracovníčka. Príslušníci MsP plnia úlohy v štyroch skupinách – zmenách (veliteľ zmeny, veliteľ hliadky, dvaja členovia hliadok a jeden príslušník MsP na operačnom stredisku) a to v nepretržitej prevádzke v 12 hodinových intervaloch. Okrem týchto príslušníkov MsP, náčelník MsP, jeho zástupca a referát priestupkov (objasňovateľ priestupkov, príslušník MsP na prevenciu kriminality a administratívna pracovníčka), majú pracovnú dobu v pondelok – piatok v trvaní denne 7,5 hodiny od 07.00 h do 15.00 h (v stredu do 16.00 h a v piatok do 14.00 h). MsP je priamo podriadená primátorovi mesta, riadi sa zákonom SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii, VZN č. 18/2003 o štatúte MsP, pracovným poriadkom mesta, organizačným poriadkom MsP, pokynmi primátora mesta a náčelníka MsP. Úzko spolupracujeme s poslancami MsZ, výbormi mestských častí a komisiami pri MsZ najmä však s komisiou verejného poriadku, životného prostredia a verejnoprospešných služieb. Pri riešení priestupkov príslušníci MsP postupujú v súlade s ustanoveniami zákona SNR č. 372/1990 Z. z. o priestupkoch.

Okrem úloh, ktoré príslušníci MsP plnia podľa týchto základných právnych noriem upravujúcich našu pôsobnosť, pre prácu MsP sme spolu s primátorom mesta stanovili niektoré priority, ktoré majú za cieľ čo najviac priblížiť MsP občanom, pomáhať Vám pri zabezpečovaní všetkých otázok súvisiacich s ochranou Vašich životov, zdravia a majetku, verejného poriadku, životného prostredia a pod. Pri plnení týchto neľahkých úloh sa však nezaobídeme bez Vašej aktívnej pomoci, ktorá môže byť aj vo forme telefonického oznamovania protiprávneho konania, ktorého ste často svedkami, žiadostí o pomoc a pod. Takáto služba je Vám dostupná 24 hodín denne prostredníctvom bezplatnej nahrávanej telefónnej linky 159. Počty volajúcich sú v súčasnej dobe viac ako sto oznamov za mesiac, za čo Vám chcem poďakovať, som však presvedčený, že by ich mohlo byť ešte viac. Dovoľte mi vyzvať vás  na účinnejšiu spoluprácu pri ochrane životov a zdravia našich spoluobčanov, ohrozovaných v situáciách, ktorých ste náhodnými svedkami ale aj pri odhaľovaní páchateľov skutkov, ktoré sú v rozpore so všeobecne platnými právnymi normami hlavne však  páchateľov priestupkov proti majetku – vandalom a pod. Očakávam, že pri zistení takéhoto konania budete ihneď informovať MsP prostredníctvom bezplatnej linky 159 (preverujeme aj anonymné oznamy), s možnosťou aj následnej konfrontácie formy a času poskytnutia pomoci hliadkou MsP alebo vec oznámite štátnej polícii štandartne s využitím ich tiesňovej linky 158. Zaručujem Vám, že každý Váš oznam bude príslušníkmi MsP preverený, čo umožní pri zistení páchateľov priestupkov hlavne „proti majetku“ ušetriť nemalé finančné prostriedky vynakladané na opravy poškodeného a zničeného majetku mesta a jeho občanov, nehovoriac o ochrane zdravia ale aj záchrany životov našich spoluobčanov, k čomu môžete výrazne prispieť včasným telefonickým oznamom.

Z povinností príslušníkov MsP vyplýva, že ich hlavnou náplňou je pomáhať občanom ale aj iným osobám na území mesta Topoľčany pri ich ochrane a riešení zložitých životných situácií. Ukladanie sankcií po zistení spáchania priestupkov je tak naša druhoradá povinnosť, ktorá spolu s prevenciou kriminality má za cieľ udržiavať verejný poriadok a zvyšovať pocit bezpečia občanov na uliciach mesta v ktorúkoľvek dennú i nočnú dobu. Vynasnažíme sa spolu s ostatnými príslušníkmi MsP zabezpečiť pre Vás okamžitú ochranu a pomoc po telefonickom ozname a predpokladám, že sa postupne zvýši Vaša dôvera k službe, ktorú Vám plnením pracovných povinností poskytujeme.

Verím, že informácie o pôsobnosti a práci MsP na týchto stránkach budú pre Vás dostačujúce, otázky súvisiace s konkrétnou činnosťou príslušníkov MsP mi môžete klásť aj na internetovej stránke MsÚ „Diskusia“, kde Vám budem odpovedať osobne. Zároveň Vám ponúkam možnosť osobného stretnutia na mojom pracovisku v ktorýkoľvek pracovný deň v pracovnom čase alebo podľa vzájomného dohovoru prostredníctvom mojich kontaktných údajov. Prajem Vám zdravie, šťastie a spokojnosť so službou, ktorú Vám MsP v Topoľčanoch poskytuje.

 

Ing. Ľudovít Duša

náčelník MSP


 


Úvodná stránka