Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Topolčany Samospráva
 
 

Mládežnícky parlament

Mládež v dnešnej dobe má záujem organizovať také činnosti, ktorých cieľom je zvýšiť kompetencie mladých ľudí pri príprave na ich spoločenský a pracovný život, posilniť postavenie mladých ľudí v spoločnosti, prispievať k pozitívnej reakcii na mládež ako základu modernej, vedomostnej a na znalostiach založenej spoločnosti, najmä v oblastiach vzdelávanie, zamestnanosť, sociálne začlenenie, participácia a dobrovoľníctvo.

Aj z toho dôvodu vznikol v roku 2007 Mládežnícky parlament mesta Topoľčany. Združuje zástupcov všetkých stredných škôl, štátnych, súkromných i cirkevných. Vznikol ako iniciatívny a poradný orgán mestského zastupiteľstva a primátora mesta Topoľčany. Na prvom zasadnutí Mládežníckeho parlamentu sa volí výbor v zložení: predseda Mládežníckeho parlamentu, podpredseda a traja členovia výkonného výboru.

Cieľom Mládežníckeho parlamentu mesta Topoľčany je sprostredkovávať a zlepšovať komunikáciu mládeže so zástupcami mesta a podieľať sa na formovaní spoluzodpovednosti mládeže za stav vecí v meste. Úlohou Mládežníckeho parlamentu je okrem iného byť v prvom rade nápomocnými pri organizovaní kultúrnych, spoločenských a charitatívnych podujatí organizovaných mestom, ale hlavne byť dobrým príkladom pre mladých ľudí ako plnohodnotne a zmysluplne využívať svoj voľný čas. Od svojho vzniku v školskom roku 2007/2008 mládežnícky parlament mesta Topoľčany inicioval a organizoval podujatia týkajúce sa života mladých ľudí mesta Topoľčany.

Od svojho vzniku až do súčasnosti sa Mládežnícky parlament mesta Topoľčany stretáva na svojich pravidelných zasadnutiach, kde zástupcovia z jednotlivých škôl riešia problematiku týkajúcu sa života mladých v meste, ich aktivít, či už športových, kultúrnych, dobrovoľníckych alebo sa zaoberajú problematikou participácie mladých ľudí na živote v spoločnosti a s tým súvisiacimi ich kompetenciami. 

Medzi aktivity charitatívneho charakteru patria: Daruj radosť kamošovi (kultúrno – spoločenské podujatie organizované v čase pred Vianocami pre deti z detských domovov, špeciálnych základných škôl a domovov sociálnej starostlivosti z Nitrianskeho a Trenčianskeho kraja), zbierky:Dni nezábudiek v spolupráci s Ligou za duševné zdravie SR, Deň narcisov v spolupráci s Ligou proti rakovine SR, zbierka Slniečko v rámci boja proti týraniu a zneužívaniu detí, Lienka pomoci v spolupráci s Nadáciou SOCIA, ktorá pomáha starým ľuďom spríjemniť ich starobu a choroby s ňou súvisiace a Týždeň modrého gombíka v spolupráci so Slovenským výborom pre Unicef. Za zbierku Týždeň modrého gombíka dostal Mládežnícky parlament mesta Topoľčany ďakovný list a bol vyhodnotený ako najúspešnejší „zbierkujúci“ kolektív v meste. Počas organizovania Mikulášskej a Veľkonočnej kvapky krvi mestským úradom sa mládežnícky parlament zapojil a pomohol tak dobrej veci – darovať túto vzácnu tekutinu a pomôcť tým, ktorí to potrebujú najviac.  V rámci spolupráce so Slovenským červeným krížom, územným spolkom Topoľčany pravidelne spoluorganizujú „Pochod proti HIV/AIDS“, ktorý je každý rok prvého decembra pri príležitosti celosvetového dňa boja proti týmto ochoreniam.

Pri príležitosti Dňa Zeme spolupracoval Mládežnícky parlament na celomestskej výtvarnej a literárnej súťaži „Životné prostredie očami detí“ alebo „Separujeme so Žochárikom“.

V športových aktivitách sa zapojili do súťaží: O pohár mládežníckeho parlamentu medzi študentmi stredných škôl a účasť v medzinárodnej mládežníckej výmene v rámci Eurocampu.

Na poli kultúrno – spoločenských aktivít sa Mládežnícky parlament podieľa na spoluorganizovaní Topoľčianskeho dňa detí a Festivalu hier a zábavy mládežníckych organizácií Nitrianskeho kraja. Medzi kultúrno – spoločenské aktivity Mládežníckeho parlamentu mesta Topoľčany môžeme zaradiť aj aktivity organizované pre najmenších a to pod názvom „Vítanie jesene s Halloweenom“ pre deti z materských škôl a žiakov 1. stupňa základných škôl.

Pri získavaní finančných prostriedkov na činnosť mládežníckeho parlamentu sa mládežníci pustili aj do školení a projektov, ktoré im môžu pomôcť v rozvíjaní ich činnosti. Zúčastnili sa školenia zameraného na mládežnícku výmenu prostredníctvom programu „Mládež v akcii“, ktorý zastrešuje inštitút mládeže - IUVENTA. V rámci získavania vedomostí z projektového manažmentu sa Mládežnícky parlament úspešne zapojil do výzvy Raiffeisen banky, ktorá projekt podporila a vďaka tejto spolupráci mládežníci vysadili nové okrasné čerešne na ulici Hollého v Topoľčanoch. Tento projekt bol zameraný na ekológiu, nakoľko pôvodné čerešne boli prehnité a hrozilo ich zrútenie a navyše už neplnili svoju funkciu. Mládež nezaháľala ani v nadväzovaní kontaktov s inými mládežníckymi parlamentmi a vycestovali na stretnutie s mládežníckym parlamentom mesta Levice, kde mali možnosť porovnať si svoje pôsobenie v oblasti občianskej zodpovednosti v jednotlivých mestách.

V každom školskom roku Mládežnícky parlament mesta Topoľčany zorganizoval množstvo spoločenských, kultúrnych, športových a charitatívnych aktivít, ktoré prispeli k zviditeľneniu mládeže v meste Topoľčany, pomohli tým, ktorí pomoc potrebujú, zúčastnili sa takých aktivít, ktoré sú nápomocné aj pre mládež samotnú v získavaní zručnosti a kompetencií v rámci politiky mládeže.

Aktivít Mládežníckeho parlamentu neustále z roka na rok pribúda a snahou je predovšetkým zlepšiť povedomie v oblasti občianskej zodpovednosti mladých ľudí a to nielen aktivitami, ktoré  mládežnícky parlament organizuje, ale aj záujmom o veci verejné na svojich zasadnutiach parlamentu za účasti primátora mesta Topoľčany, poslancov Mestského zastupiteľstva a pracovníkov mesta Topoľčany.


 


Úvodná stránka