Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Topolčany Samospráva
 
 

O kronike

K r o n i k a mesta Topoľčany

 

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je každá obec povinná založiť a viesť obecnú kroniku.

 

Kroniky miest a obcí sa vedú v zmysle zákonov a nariadení: 

- Zákon č. 80/1920 o pamětných knihách obecních z 30. 1. 1920,

- Podrobné úpravy na vykonávanie zákona č. 80/1920 prinieslo Vládní nařízení o  pamětních knihách obecních  č. 169/1932 zo 17. 11. 1932,  ktoré na  Slovensku dopĺňal Výnos Ministerstva školstva o národnej osvete č. 19746 z 23. 3. 1933,

- Obežník zn.353-1-950 Arch. č. 494 Povereníctva vnútra z 18.4.  1950,

- Smernica č. 32367/1955-O-II/1 Povereníctva kultúry z 5. 1. 1956,

- Pokyny Ministerstva kultúry SSR č. 6502/1983-31 o obecných kronikách z  9. 12.  1983 a výklad k týmto pokynom č. MK 6502/1983-31,- Zákon o obecnom zriadení č. 369/1990 zo 6. septembra 1990.


     Mesto Topoľčany vedie kroniku, do ktorej sa každoročne zaznamenávajú správy o dôležitých a pamätihodných udalostiach v meste. Poslaním kroniky je ochrana kultúrno-historického dedičstva mesta zachovaním podstatných informácií celomestského významu pre

potreby súčasných i budúcich generácií.


Do súčasného obdobia je kronika mesta Topoľčany písaná ručne s číslovanými listami. Kronika je zabezpečená proti strate, poškodeniu a neoprávnenému prístupu.

 

Kronika mesta Topoľčany sa vedie v slovenskom jazyku a zápisy do nej sa vykonávajú v ročných intervaloch. Sú pravdivé, verné  a  vecné. Obsahujú v  časovej  postupnosti  zoradené pamätihodné mieste udalosti, usporiadané v tematických celkoch, ktoré výstižne zobrazujú mesto po stránke verejnej, hospodárskej, kultúrnej, sociálnej, náboženskej, národopisnej a iné. Spracovaním zápisov do kroniky je poverená mestská kronikárka.

 


 


Úvodná stránka