Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Topolčany Samospráva
 
 

Odbor ekonomický

Vedúcim ekonomického odboru mestského úradu je Ing. Ľuboš Štrba

tel. 038/5340 319

email: lubos.strba@topolcany.sk

Agenda ekonomického odboru mestského úradu Topoľčany spočíva najmä v týchto oblastiach:

 • zabezpečuje zostavovanie rozpočtu a záverečného účtu mesta, monitorovacej a hodnotiacej správy plnenia programového rozpočtu,
 • zabezpečuje a sleduje príjmy mesta,
 • zriaďuje a vedie účelové fondy,
 • združuje prostriedky mesta s inými mestami, právnickými a fyzickými osobami na účely financovania úloh mesta,
 • organizuje zbierky,
 • spracováva návrhy na zavedenie verejnej dávky, na vyhlásenie verejnej zbierky a na prijatie úveru,
 • vedie účtovníctvo o stave a pohybe majetku mesta, o nákladoch a výnosoch, príjmoch a výdavkoch a o finančných vzťahoch k štátnemu rozpočtu podľa osobitných predpisov,
 • zabezpečuje mzdovú agendu (vypracovanie poriadku odmeňovania, sledovanie jeho dodržiavania) okrem mzdovej agendy školstva,
 • zabezpečuje komplexnú mzdovú agendu zamestnancov a funkcionárov mesta,
 • eviduje a likviduje faktúry a platobné poukazy,
 • navrhuje vstup mesta do rôznych obchodných a podobných činností,
 • zabezpečuje inventarizáciu,
 • zabezpečuje a realizuje verejné súťaže, výberové konania, konkurzy, týkajúce sa činnosti odboru,
 • poskytuje organizáciám, súkromným firmám príspevky, dotácie, ktoré zúčtováva v súlade so zákonom o účtovníctve,
 • vykonáva dispozície s rezervným fondom, termínovanými vkladmi, bankovými operáciami,
 • navrhuje zmeny rozpočtu a použitie vlastných rozpočtových rezerv,
 • zabezpečuje prepočet prostriedkov do soc. fondu,
 • spracováva výkazy o hospodárení s finančnými prostriedkami pre Min. financií SR prostredníctvom daňového úradu,
 • zabezpečuje zúčtovanie školských subjektov, ktorých zriaďovateľom je mesto, vedie účtovníctvo materských škôl,
 • pripravuje VZN a zmeny VZN patriace do činnosti odboru,
 • zabezpečuje komplexné mzdové a personálne náležitosti súvisiace s činnosťou spoločného obecného úradu pre oblasť opatrovateľskej služby a mesta Topoľčany,
 • sleduje nákladovosť spoločného obecného úradu v príslušných oblastiach a vykonáva jeho zúčtovanie,
 • spolupracuje s komisiami MsZ,
 • zabezpečuje manažérsku činnosť v ekonomickej oblasti,
 • pripravuje ekonomické podklady k žiadostiam o finančné prostriedky z európskych fondov,
 • zabezpečuje spoluprácu s daňovým úradom vo veci platenia daní,
 • zabezpečuje komplexnú agendu spojenú s výkonom správy poplatku za komunálny odpad v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad v znení zmien a doplnkov vrátane odvolacieho konania,
 • zabezpečuje komplexnú agendu spojenú s výkonom správy dane z nehnuteľností vrátane odvolacieho konania, dane za psa, ubytovanie
 • zabezpečuje využívanie ekonomických nástrojov (dane, poplatky) ako regulatív na podporu ochrany životného prostredia v spolupráci s OVŽP,
 • spracováva nájomnú agendu mesta – predpisy nájmu, úhrady, evidenciu pohľadávok
 • zabezpečuje likvidáciu cestovných príkazov
 • zabezpečuje komplexnú pokladničnú agendu,
 • spolupracuje s komisiou ekonomickou a podnikateľských činností MsZ

 


Úvodná stránka