Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Topolčany Samospráva
 
 

Odbor organizačný

Vedúcou organizačného odboru mestského úradu je Mgr. Janetta Kadliečková

tel: 038/5340 361

email: janetta.kadlieckova@topolcany.sk

Agenda organizačného odboru mestského úradu Topoľčany spočíva najmä v týchto oblastiach:

 • zabezpečuje partnerské vzťahy mesta Topoľčany v SR aj v zahraničí,
 • zabezpečuje a zúčastňuje sa akcií v zmysle vypracovaného „Protokolu mesta Topoľčany“,
 • zabezpečuje centrálnu evidenciu a sprístupňovanie platných všeobecne záväzných nariadení mesta občanom,
 • zabezpečuje komplexnú prácu pre poslancov (evidenciu, preukazy, zmeny v komisiách a VMČ, materiálno-technické zabezpečenia, evidenciu potrebných údajov o poslancoch, ich odbornú prípravu),
 • zabezpečuje po organizačno-technickej stránke verejné zhromaždenia mesta,
 • zabezpečuje výzdobu mesta (zástavy, vlajky),                                               
 • zabezpečuje po organizačno-technickej stránke voľby,
 • zabezpečuje komplexnú agendu výpočtového strediska a digitálnej mapy,
 • zabezpečuje komplexnú informačnú agendu (telefón, fax, kopírovanie), vstupné a orientačné informácie,
 • zabezpečuje vybavenie a vedie evidenciu žiadostí v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z.,
 • spracováva návrhy mestských symbolov, ich zmeny a dozor nad ich používaním,
 • zabezpečuje archiváciu materiálov,
 • vybavuje agendu súvisiacu s dožiadaním súdov, prokuratúry, policajného zboru, notárstiev, daňového úradu a pod.,
 • pripravuje podklady pre udeľovanie cien mesta v zmysle platného VZN a dodatku
 • zabezpečuje a realizuje verejné súťaže, výberové konania a konkurzy súvisiace s činnosťou odboru,
 • zabezpečuje styk so všeobecnými a osobitnými orgánmi štátnej správy z hľadiska úpravy pôsobnosti orgánov mesta,
 • zabezpečuje styk a spoluprácu s politickými stranami a hnutiami,
 • zabezpečuje po stránke organizačno-technickej zasadnutia MsR a MsZ,
 • zabezpečuje upratovacie práce v budove MsÚ (radnice), budovy na ul. Bernolákovej (bývalý MsÚ), v Dome politických strán a iné podľa potreby,
 • organizačne zabezpečuje občianske obrady a iné akcie kultúrno-spoločenského charakteru, spolupracuje na príprave prijatí u primátora
 • zabezpečuje vedenie mestskej kroniky a pamätnej knihy
 • zabezpečuje činnosť Galérie Mesta Topoľčany,
 • zabezpečuje činnosť turisticko-informačnej kancelárie, ktorá je umiestnená v priestoroch Galérie Mesta Topoľčany,
 • zabezpečuje komplexnú agendu matrík,
 • zabezpečuje overovanie listín a podpisov v zmysle zákona č. 369/1990 a vyberanie poplatkov podľa zákona č.145/1995 Zb. o správnych poplatkoch,
 • zabezpečuje vedenie evidencie obyvateľov mesta,
 • zabezpečuje vyznačovanie zmien názvov mestských častí, ulíc a iných verejných priestranstiev a vydávanie listín týkajúcich sa súpisného a orientačného čísla objektov,
 • vedie evidenciu budov a domov,
 • zabezpečuje zostavovanie voličských zoznamov,
 • spolupracuje pri realizácii volieb a referend
 • zabezpečuje prevádzku automobilového parku (evidencia motorových vozidiel, nákup a predaj  PHM), príkazy na jazdy, vrátane zúčtovania a preškolenie vodičov – referentov,
 • zabezpečuje činnosť mestského úradu a orgánov mesta po stránke materiálno-technickej,
 • zabezpečuje pravidelné sledovania čerpania investícií na organizačnom odbore,
 • zabezpečuje domovnícke práce na budove radnice,
 • vedie evidenciu oznámení o konaní verejných podujatí a vykonáva dozor, 
 • pripravuje VZN a zmeny VZN patriace do činnosti odboru.

 


Úvodná stránka