Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Topolčany Samospráva
 
 

Odbor správy majetku a služieb

Vedúcou odboru správy majetku a služieb mestského úradu je Ing. Alžbeta Melicherová

tel: 038/5340 139

email: alzbeta.melicherova@topolcany.sk

Agenda odboru správy majetku a služieb mestského úradu Topoľčany spočíva najmä v týchto oblastiach:

 • zabezpečuje odvoz komunálneho odpadu, bioodpadu, elektroodpadu, separovaný zber,
 • zabezpečuje správu a údržbu miestnych komunikácii, zimnú údržbu, čistenie mesta, zjazdnosť a ochranu MK, zabezpečuje dopravné značenie,
 • zabezpečuje správu a údržbu verejného osvetlenia, cestnej svetelnej signalizácie,
 • zabezpečuje údržbu verejnej zelene, detských hracích prvkov, pieskovísk,
 • vedie evidenciu pozemkov vhodných pre náhradnú výsadbu a zabezpečuje projekt náhradnej výsadby v meste,
 • zabezpečuje aktivačné práce prostredníctvom UoZ,
 • zabezpečuje správu trhoviska,
 • zabezpečuje správu pohrebísk, prevádzku domu smútku, vedie evidenciu hrobových miest
 • zabezpečuje uzatváranie NZ na hrobové miesta,
 • zabezpečuje údržbu pohrebísk,  
 • vyjadruje sa k uzávierkam, dopravnému značeniu, obchádzkam a zvláštnemu užívaniu MK,
 • zabezpečuje výkon cestného správneho orgánu,
 • vydáva rozhodnutia, ktoré sú v kompetencií cestného správneho orgánu,
 • navrhuje zaradenie MK do cestnej siete a vyradenie automobilovej cesty alebo účelovej komunikácie zo siete MK,
 • zaraďuje MK do tried,
 • vyraďuje MK zo siete MK z dôvodu iného použitia,
 • vykonáva dozor nad čistotou a zimným posýpaním chodníkov tvoriacich súčasť MK, schodísk a lávok, zastávok MAD a prechodov pre chodcov,
 • zabezpečuje čistenie zastávok MAD,
 • ukladá povinnosti tomu, kto spôsobil závadu v zjazdnosti MK alebo poškodil MK nad obvyklú mieru, aby závadu odstránil a komunikáciu uviedol do pôvodného stavu,
 • vyjadruje sa v rámci stavebných konaní ako správca majetku,
 • zabezpečuje a realizuje verejné obstarávanie v zmysle platného zákona o VO,
 • pripravuje VZN a zmeny VZN patriace do činnosti odboru,
 • zabezpečuje prevádzku a údržbu letného kúpaliska,
 • zabezpečuje všetky úkony súvisiace s hospodárením s hnuteľným a nehnuteľným majetkom mesta a s majetkom vo vlastníctve štátu prenechaným mestu na dočasné hospodárenie,
 • zaraduje hnuteľný a nehnuteľný majetok do majetku mesta,
 • odovzdáva majetok do správy, nájmu na základe zmluvných vzťahov a jeho odňatie,
 • zabezpečuje kontrolu nad prenajatým majetkom mesta hlavne dodržiavanie účelu užívania, technický stav majetku a dodržiavanie povinností nájomcov vyplývajúcich zo zmlúv o prenájme majetku, všeobecne záväzných nariadení a predpisov,
 • zabezpečuje podklady pre rozhodnutie o prebytočnosti a neupotrebiteľnosti majetku mesta,
 • zabezpečuje opravu a údržbu budov vo vlastníctve mesta a strojov a zariadení (elektroinštalácie, vodoinštalácie, kúrenia, vzduchotechniky a pod.),
 • zabezpečuje nákup vozidiel a údržbu a opravy automobilového parku,
 • zabezpečuje v spolupráci s TOMA, s. r. o. práva a povinnosti vlastníka, týkajúce sa tepelného hospodárstva,
 • zabezpečuje v spolupráci s Mestskými službami Topoľčany, s. r. o. práva a povinnosti vlastníka, týkajúce sa bytového fondu a s TOMA, s. r. o. na zostatkový bytový fond určený na odpredaj,
 • zabezpečuje prevádzku kompostárne a dotrieďovacieho dvora a spolupracuje s prevádzkovateľmi týchto zariadení,
 • zabezpečuje uzatváranie zmlúv na odber vyseparovaných zložiek odpadu,
 • spolupracuje s komisiami MsZ a VMČ,
 • zabezpečuje revízie vyhradených technických zariadení, 
 • vyjadruje sa k predaju a k prenájmu majetku mesta,
 • zabezpečuje rekonštrukciu budov a ostatného majetku mesta,
 • zabezpečuje úhradu faktúr za služby práce a tovary,
 • zabezpečuje prenájom nebytových priestorov a pozemkov mesta, 
 • zabezpečuje uzatváranie zmlúv v majetku mesta,
 • zabezpečuje poistenie majetku mesta.

 


Úvodná stránka