Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Topolčany Samospráva
 
 

Odbor starostlivosti o občanov

Na vedúceho(cu) prebieha výberové konanie...

 

Agenda odboru starostlivosti o občanov Mestského úradu Topoľčany spočíva najmä v týchto oblastiach:

 • zabezpečuje komplexné poradenstvo a starostlivosť o deti a rodiny s nezaopatrenými deťmi,
 • spracováva stanoviská pre súd pri nariadení náhradnej výchovy a pri pozbavení spôsobilosti na právne úkony,
 • spolupracuje s príslušným úradom pri vyhľadávaní vhodných občanov z osvojiteľov, opatrovníkov a pestúnov,
 • vydáva stanoviská k nariadeniu alebo zrušeniu ústavnej výchovy a k zrušeniu opatrení uložených súdom,
 • spolupracuje s príslušným súdom pri rozhodovaní o výchove a výživnom detí, vydáva stanoviská :
 1. k uzatváraniu manželstva mladistvých,
 2. k poskytnutiu príspevku na stravovanie v sociálnom zariadení,
 3. k prijatiu občana do azylového domu,
 • posudzuje žiadosti rodín o sociálnu výpomoc, ktorú poskytuje mesto, spracováva príslušné rozhodnutia,
 • zabezpečuje starostlivosť o ťažko zdravotne postihnutých občanov, starých občanov a duševne postihnutých občanov a ich zaraďovanie do ústavov - vrátane komplexného poradenstva, posudzuje žiadosti z tejto oblasti a spracováva príslušné stanoviská,
 • vydáva odporúčania občanom pri ich žiadostiach o sociálne dávky všetkých druhov,
 • zabezpečuje komplexnú agendu vo veciach denných centier pre seniorov,
 • sleduje komplexnú činnosť MsKS,
 • zabezpečuje  pochovávanie občanov v zmysle § 6 ods.1 zákona č. 470/2005 Z. z.,
 • zabezpečuje a realizuje verejné súťaže, konkurzy, výberové konania týkajúce sa činnosti odboru,
 • zabezpečuje komplexnú agendu týkajúcu sa nájomných bytov vo vlastníctve mesta,
 • zabezpečuje komplexnú agendu spoločného obecného úradu v oblasti opatrovateľskej služby na základe zmluvných vzťahov medzi mestom a jednotlivými obcami a pre mesto,
 • zabezpečuje komplexnú agendu týkajúcu sa obchodnej a podnikateľskej činnosti,
 • zabezpečuje komplexnú agendu týkajúcu sa Topoľčianskych hodov a Veľkého topoľčianskeho jarmoku,
 • pripravuje rozhodnutia a vypracúva podklady pre vyrubenie miestnej dane za užívanie verejného priestranstva, za zábavné hracie prístroje a predajné automaty,
 • pripravuje rozhodnutia o povolení prevádzky výherných prístrojov na základe úhrady správneho poplatku,
 • vydáva stanoviská k zriaďovaniu stávkových kancelárií,
 • pripravuje rozhodnutia o užívaní verejného priestranstva
 • zabezpečuje komplexnú agendu MAD,
 • pripravuje VZN a zmeny VZN patriace do činnosti odboru,
 • zabezpečuje vydávanie rybárskych lístkov,
 • zúčastňuje sa rokovaní odborných komisií MsZ
 • komplexne zabezpečuje úlohy školského úradu podľa zákona č. 596/2003 Z. z.
 • koordinuje komplexnú činnosť v rámci preneseného výkonu štátnej správy v školstve, zabezpečuje odvolacie konanie v školstve,
 • zabezpečuje komplexnú personálno-mzdovú agendu, ktorá je vykonávaná na základe samostatných dohôd pre subjekty s právnou subjektivitou a subjekty bez právnej subjektivity, ktoré sú v priamom riadení mesta Topoľčany,
 • zabezpečuje čerpanie finančných prostriedkov tak, aby boli v súlade so schváleným rozpočtom pre školy a školské zariadenia, najmä na úseku miezd,
 • riadi všetky školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Topoľčany.

 


Úvodná stránka