Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Topolčany Samospráva
 
 

Odbor výstavby a životného prostredia

Vedúcou odboru výstavby a životného prostredia  je Ing. Zuzana Kopčeková.

tel: 038/5340 240

email: zuzana.kopcekova@topolcany.sk

Agenda odboru výstavby a životného prostredia Mestského úradu Topoľčany spočíva najmä v týchto oblastiach:

 • komplexnú agendu spoločného obecného úradu v oblasti stavebného konania na základe zmluvných vzťahov medzi mestom a jednotlivými obcami,
 • komplexnú agendu v oblasti stavebného konania pre mesto Topoľčany,
 • komplexnú agendu v oblasti vyvlastňovacieho konania pre mesto Topoľčany a pre spoločný obecný úrad na základe zmluvných vzťahov,
 • komplexnú agendu v oblasti Štátneho fondu rozvoja bývania podľa § 11 zákona č. 607/2003 Z. z.,
 • komplexnú agendu špeciálneho stavebného úradu pre pozemné komunikácie
 • obstaráva územnoplánovaciu dokumentáciu v súlade s potrebami rozvoja mesta,
 • koordinuje a sleduje všetku stavebnú činnosť v meste, či je v súlade so zámermi územného plánu,
 • kontroluje či sa stavby a ich zmeny uskutočňujú v zmysle stavebného povolenia, o nedostatkoch informuje stavebný úrad,
 • zúčastňuje sa výberov stavenísk pri stavbách organizácií a občanov, zaujíma k nim stanoviská z územnoplánovacieho hľadiska mesta,
 • prijíma ohlásenia drobných stavieb a stavebných úprav,
 • vydáva povolenia na informačné, reklamné a propagačné zariadenia,
 • zabezpečuje predprojektovú a projektovú dokumentáciu stavieb realizovaných v investorstve mesta,
 • vykonáva investorsko-inžinierskú činnosť v štádiu prípravy a realizácie stavieb vrátane technického dozoru,
 • vypracováva projektové a rozpočtové dokumentácie pre jednoduché stavby a rekonštrukcie stavieb, ktoré nevyžadujú stavebné povolenie,
 • rieši problémy súvisiace s ochranou prírody, ochranou akostí vôd, ochranou ovzdušia, likvidáciou tuhého komunálneho odpadu v spolupráci s orgánmi štátnej správy,
 • eviduje malé zdroje znečistenia ovzdušia a vyrubuje poplatky,
 • vydáva súhlas k umiestneniu a povoľovaniu zdrojov znečistenia ovzdušia na území mesta,
 • vyjadruje sa k vyňatiu pôdy z PPF a k zmenám kultúr pozemkov,
 • zabezpečuje proces EIA v rámci kompetencií samosprávy a zabezpečuje spoluprácu s dotknutými orgánmi štátnej správy,
 • určuje náhradnú výsadbu v meste,  
 • zabezpečuje vypracovávanie a aktualizáciu POH mesta a vyjadruje sa k POH pôvodcov na území mesta,
 • pripravuje VZN a zmeny VZN patriace do činnosti odboru,  
 • spolupracuje s dodávateľmi pri odchyte túlavých psov a mačiek,
 • vedie agendu o znečisťovateľoch životného prostredia,
 • vedie evidenciu poľnohospodárskej pôdy podliehajúcej dani,
 • vykonáva šetrenie vo veci priestupkov pri chove psov, hydiny a ošípaných,
 • zabezpečuje v spolupráci s veterinárnou službou karanténne opatrenia pri nákazlivých ochoreniach zvierat,
 • zabezpečuje komplexnú agendu vo veciach súkromno-hospodáriacich roľníkov,
 • vykonáva investorsko-inžiniersku činnosť v štádiu prípravy a realizácie bytovej výstavby,
 • vykonáva, alebo spolupracuje so zmluvnými partnermi pri vykonávaní stavebného dozoru stavieb, 
 • spolupracuje s právnym oddelením pri majetko-právnom usporiadaní pozemkov sídlisk a stavieb v majetku mesta,
 • zabezpečuje a realizuje verejné obstarávania, výberové konania, konkurzy týkajúce sa činnosti odboru,
 • vydáva povolenia vo veci výrubu stromov,
 • spolupracuje s komisiami MsZ.

 


Úvodná stránka