Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Topolčany Samospráva
 
 

Oddelenie právne

Vedením právneho odelenia je poverená Mgr. Zuzana Valášková

tel: 038/5340 225

email: zuzana.valaskova@topolcany.sk

Agenda právneho oddelenia mestského úradu Topoľčany spočíva najmä v týchto oblastiach:

 • zúčastňuje sa na administratívno-právnych rokovaniach,
 • vykonáva komplexnú agendu zmlúv o prevodoch vlastníctva majetku mesta spolu s podkladmi, ktoré sa týkajú týchto zmlúv,
 • zabezpečuje styk so všeobecnými a osobitnými orgánmi štátnej správy z hľadiska úpravy zákona  č.138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, napr. vybavovanie agendy súvisiacej s dedičskými, darovacími a súdnymi poplatkami,
 • vybavuje agendu súvisiacu s vydávaním osvedčenia podľa zákona č. 397/2000 Z. z. (notársky poriadok),
 • zabezpečuje majetko-právne usporiadanie nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta,
 • vypracováva delimitačné protokoly,
 • zabezpečuje a realizuje verejné súťaže, konkurzy, výberové konania týkajúce sa činnosti oddelenia,
 • zabezpečuje komplexnú agendu s exekútorskými úradmi,
 • zabezpečuje komplexnú agendu ponukových konaní, verejných obchodných súťaží, dražieb vyhlásených mestom spolu s ich realizáciou na prevod vlastníctva nehnuteľného majetku,
 • zabezpečuje uzatváranie zmlúv vo veci spoločného obecného úradu,
 • pripravuje VZN a zmeny VZN súvisiace s činnosťou oddelenia,
 • spolupracuje s komisiami MsZ
 • zabezpečuje právne posúdenie všetkých písomností vydávaných mestom v zmysle zákona         č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov,
 • poskytuje právnu pomoc všetkým odborom MsÚ v oblasti správneho, občianskeho, obchodného, pracovného, štátneho a rodinného práva,
 • zastupuje mesto (na základe splnomocnenia) na súde, prokuratúre, polícií a iných štátnych orgánoch, kde mesto vystupuje ako účastník konania alebo ako sporová strana,
 • posudzuje návrhy všeobecne záväzných nariadení z hľadiska ich súladu s ústavou a platnými zákonmi,
 • zabezpečuje vymáhanie pohľadávok mesta,
 • vypracováva nájomné zmluvy a iné zmluvy v súlade s Obč. a Obch. zákonníkom,
 • zabezpečuje vydanie stanoviska v odvolacích konaniach týkajúcich sa zákona č. 582/2004  Z. z. o o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov s výnimkou subjektov na úseku školstva,
 • posudzuje návrhy zmlúv,
 • zabezpečuje vypracovanie dodatkov zriaďovacích listín, menovacie dekréty tých  subjektov, ktoré boli delimitované podľa zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých kompetencií z oblasti štátnej správy na obce v znení neskorších predpisov,
 • zabezpečuje styk so všeobecnými a osobitnými orgánmi štátnej správy z hľadiska úpravy pôsobnosti orgánov mesta,
 • vedie centrálny register zmlúv uzatvorených mestom po predložení ostatnými odbormi mestského úradu.

 


Úvodná stránka