Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Topolčany Samospráva
 
 

Prednostka mestského úradu

Prednostkou Mestského úradu je Mgr. Zuzana Baranová

tel: 038/5340 253

email: prednostka@topolcany.sk

V zmysle zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov je funkcia prednostu mestského úradu definovaná nasledovne:

 1. Prednosta mestského úradu je zamestnancom mesta /§ 17 zák. 369/90 Zb./, ktorého do funkcie na dobu neurčitú vymenúva primátor mesta.
 2. Prednosta MsÚ môže byť len ten, kto má vysokoškolské alebo iné odborné vzdelanie uznávané v oblasti správy za náhradu vysokoškolského vzdelania.
 3. Prednosta zodpovedá za svoju činnosť primátorovi.
 4. Práva a povinnosti prednostu MsÚ:
 • vedie a organizuje prácu MsÚ,
 • zúčastňuje sa zasadnutí MsR a MsZ s hlasom poradným, spolu s primátorom podpisuje zápisnice zo zasadnutí MsZ a uznesenia MsR,
 • podáva návrhy o všetkých pracovno-právnych záležitostiach zamestnancov mesta MsÚ, okrem tých, ktoré sú vyhradené primátorovi mesta v zmysle pracovného poriadku,
 • zastupuje navonok MsÚ,
 • v záujme koordinácie a zabezpečovania úloh MsÚ zvoláva pracovné porady,
 • podľa potreby vydáva pokyny a príkazy / aj písomne/ na zabezpečenie činnosti a úloh MsÚ,
 • dbá o účelnú organizáciu práce odborov a iných útvarov MsÚ, o plynulý chod práce a o výmenu skúsenosti medzi odbormii,
 • zabezpečuje jednotný postup odborov a spoluprácu pri plnení úloh,
 • sleduje prenesený výkon štátnej správy a samosprávy najmä z hľadiska dodržiavania zákonnosti a podľa potreby navrhuje opatrenia na zlepšenie ich výkonu, na základe analýzy ich stavu určuje koncepčné riešenia,
 • dbá o materiálno-technické vybavenie aparátu MsÚ,
 • niektoré svoje právomoci môže preniesť na ďalších zamestnancov mesta MsÚ, toto poverenie má písomnú formu, napr. priamo v pracovnej náplni,
 • určuje pracovnú náplň vedúcich odborov MsÚ,
 • dbá o odbornú prípravu zamestnancov mesta MsÚ,
 • plní ďalšie úlohy podľa rozhodnutia MsZ, MsR a primátora,
 • riadi zabezpečenie odbornej prípravy na systematické vzdelávanie a doškoľovanie zamestnancov mesta - MsÚ.

 


Úvodná stránka