Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Topolčany Samospráva
 
 

Programové obdobie 2004 - 2006

V skrátenom programovom období 2004 - 2006 sa mesto Topoľčany uzchádzalo o dva projekty z Európskych štrukturálnych fondov a o jeden projekt z rozpočtu Slovenskej republiky. Podrobný popis projektov uvádza tabuľka nižšie.

Názov projektu Zdroj Financie EÚ (Sk) Financie ŠR (Sk) Financie mesta (Sk) Financie spolu (Sk)
Kompostáreň bioodpadov mesta Topoľčany 12 204 705,00 10 984 234,50 1 220 470,50 24 409 410,00
Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Topoľčany na roky 2007 – 2013 380 651,25 44 782,50 22 391,25 447 825,00
Územný plán mesta Topoľčany ŠR - 226 000,00 69 000,00

295 000,00

EÚ - projekt bol realizovaný s podporou Európskych štrukturálnych fondov

ŠR - projekt bol realizovaný s podporou štátneho rozpočtu

Kompostáreň bioodpadov mesta Topoľčany

Projekt bol realizovaný na základe Rozhodnutia ministra životného prostredia SR Prof. RNDr. Lászlóa Miklósa, DrSc. Č. 1081/2005 – min. - 6 zo dňa 03.10.2005.

Názov operačného programu : Operačný program Základná infraštruktúra
Názov priority: Priorita 2. Environmentálna infraštruktúra
Názov opatrenia: Opatrenie 2.3 Zlepšenie a rozvoj infraštruktúry odpadového hospodárstva
Typ aktivity: Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov
Suma schváleného finančného príspevku: 23 188 939,50 Sk
Suma z Európskeho fondu regionálneho rozvoja: 12 204 705,00 Sk
Suma zo štátneho rozpočtu: 10 984 234,50 Sk
Suma z rozpočtu mesta: 1 220 470,50 Sk

Popis projektu:
Prostredníctvom realizácie proijektu sa zabezpečilo kompostovanie bioodpadu zo separovaného zberu fyzických a právnických osôb a tiež odpadu z údržby zelene fyzických a právnických osôb. Jeho realizácia prispela k zlepšeniu infraštruktúry odpadového hospodárstva mesta Topoľčany, zvýšeniu celkového podielu zhodnocovania biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu /BRKO/, podpore separovaného zberu BRKO a vyriešeniu koncového spracovania BRKO v meste. Projekt svojou realizáciou tiež priniesol:

  1. Environmentálne prínosy, medzi ktoré patrí:
  • trvaloudržateľné hospodárenie s BRKO smerom od zneškodňovania k zhodnocovaniu
  • zníženie vzniku plynného metánu, ktorý sa podieľa ako hlavná zložka na   sklenníkovom efekte
  • zníženie vzniku problému s pálením BRKO, ktorého produktom sú škodlivé plyny hlavne oxid uhoľnatý, dechtové látky, dioxíny.
  1. Socio-ekonomické prínosy, medzi ktoré patrí:
  • ušetrenie poplatkov za odvoz a likvidáciu BRKO na skládku
  • úspora za neuloženie komunálnych odpadov na skládku KO v obci Livinské Opatovce
  • produkcia zisku z predaja kompostu ďalším subjektom
  • zamestnanie 3 pracovných síl

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Topoľčany

Mesto Topoľčany získalo v roku 2005 finančné prostriedky na spracovanie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Topoľčany na roky 2007 – 2013 z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Názov operačného programu : Operačný program Základná infraštruktúra
Názov priority: Priorita 3. Lokálna infraštruktúra
Názov opatrenia: Opatrenie 3.3 Budovanie a rozvoj inštitucionálnej infraštruktúry v oblasti regionálnej politiky
Suma schváleného finančného príspevku: 447 825,00 Sk
Suma z Európskeho fondu regionálneho rozvoja: 380 651,25 Sk
Suma zo štátneho rozpočtu: 44 782,50Sk
Suma z rozpočtu mesta: 22 391,25 Sk

Hlavným cieľom projektu bolo spracovanie strategického dokumentu, ktorý by zabezpečil dosiahnutie vyššej efektívnosti, synergie a koherencie jednotlivých prvkov regionálneho rozvoja mesta. Takýmto dokuemtnom je práve Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta, ktorý je strednodobým rozvojovým dokumentom vypracovaným v súlade s cieľmi a prioritami ustanovenými v národnej stratégii. Tento dokument zároveň zohľadňuje ciele a priority ustanovené v programe hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja vyššieho územného celku, na území ktorého sa mesto nachádza a je vypracovaný podľa záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie mesta. Kompletné znenie dokuemtnu môžete nájsť na web stránke mesta Topoľčany v časti Strategické dokumenty.

Územný plán mesta Topoľčany

Na spracovanie Územného plánu mesta Topoľčany boli prostredníctvom projektu v roku 2005 získané financie na jednu etapu prípravy a to konkrétne Koncept riešenia územného plánu. Získaných bolo 226 000 Sk z Výnosu Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z 8. augusta 2005 č. MVRR-2005-3856/38753-41:1809/M o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí a miest. Mesto spolufinancovalo projekt čiastkou 69 000 Sk. Kompletný dokument je možné nájsť na web stránke mesta Topoľčany v časti Strategické dokumenty.


 


Úvodná stránka