Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Topolčany Samospráva
 
 

Rokovací poriadok Mládežníckeho parlamentu mesta Topoľčany

Článok 1
Úvodné ustanovenie

 1. Tento rokovací poriadok ustanovuje pravidlá rokovania a činnosti Mládežníckeho parlamentu mesta Topoľčany (ďalej len parlament).

Článok 2
Ustanovujúce zasadnutie

 1. Ustanovujúce zasadnutie parlamentu zvolá tajomník po delegovaní nadpolovičnej väčšiny všetkých členov Mládežníckeho parlamentu v termíne najneskôr do jedného mesiaca od schválenia štatútu a rokovacieho poriadku parlamentu mestským zastupiteľstvom.

Článok 3
Prvé zasadnutie

 1. Prvé zasadnutie parlamentu v novom funkčnom období zvolá doterajší predseda najneskôr dva týždne pred uplynutím funkčného obdobia. Spolu s písomnou pozvánkou doručí novým členom parlamentu štatút a rokovací poriadok. Prvé zasadnutie otvorí a vedie doterajší predseda. Hlavným bodom programu prvého zasadnutia je voľba nového predsedu a výboru. Predseda skladá sľub primátorovi mesta, čím sa ujíma funkcie.

Článok 4
Zasadnutia parlamentu

 1. Zasadnutie parlamentu zvoláva predseda písomnou pozvánkou, ku ktorej je priložený program rokovania a predkladané materiály, v termíne 7 dní pred zasadnutím. Mimoriadne zasadnutie zvoláva predseda parlamentu na prerokovanie závažných úloh, na základe písomnej požiadavky aspoň jednej pätiny členov parlamentu alebo pri slávnostných príležitostiach.
 2. Zasadnutia parlamentu vedie predseda, podpredseda, alebo poverený člen parlamentu.

Článok 5
Rokovanie

 1. Predsedajúci otvorí zasadnutie v určenú hodinu, najneskôr v čase, keď je podľa prezencie prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov parlamentu. Účasť člena na zasadnutí je jeho povinnosťou v zmysle štatútu Mládežníckeho parlamentu Topoľčany. V prípade potreby odchodu člena parlamentu z rokovania požiada člen parlamentu predsedajúceho o uvoľnenie zo zasadnutia na nevyhnutný čas.
 2. Na úvod rokovania predsedajúci oznámi počet prítomných členov parlamentu, určí 2 overovateľov zápisnice, 2 skrutátorov a zapisovateľa a predloží na schválenie program rokovania.
 3. Program musí obsahovať aj body diskusia a interpelácie.
 4. V prípade, že sa nezíde dostatočný počet členov parlamentu do jednej hodiny po čase určenom za začiatok zasadnutia alebo ak klesne počet členov parlamentu počas zasadnutia pod nadpolovičnú väčšinu všetkých členov parlamentu, predsedajúci ukončí zasadnutie a prerokovanie zostávajúceho programu presunie na nasledujúce zasadnutie.
 5. Materiál na rokovanie parlamentu predkladajú:
 • členovia výboru,
 • členovia parlamentu, pokiaľ je tento návrh podporený minimálne piatimi členmi parlamentu.
 1. O prerokúvanej veci, po vystúpení navrhovateľa, predsedajúci otvorí rozpravu. Predsedajúci udelí slovo rečníkom v poradí, v akom sa prihlásili.
 2. Každý člen parlamentu má právo vstúpiť do rozpravy neobmedzeným počtom príspevkov.
 3. Každý člen parlamentu má nárok predložiť svoj návrh uznesenia alebo navrhnúť zmenu znenia navrhnutého uznesenia. Predsedajúci dá o jednotlivých návrhoch hlasovať v poradí, v akom boli predložené. Schválením jedného návrhu sa ostatné považujú za neprijaté.
 4. Prerušiť rečníka má právo len predsedajúci, a to iba v prípade, ak sa odchyľuje od prerokúvanej veci. Predsedajúci ho vyzve, aby hovoril k veci. Po opakovanom neuposlúchnutí výzvy má predsedajúci právo odobrať mu slovo.
 5. Predsedajúcemu a predkladateľovi sa udelí slovo prednostne, keď o to požiadajú.
 6. Členovia sa do rozpravy prihlasujú zodvihnutím ruky.
 7. Ktorýkoľvek z členov parlamentu môže dať návrh na ukončenie rozpravy. Predsedajúci dá okamžite hlasovať o tomto návrhu.
 8. Diskusia končí vyčerpaním diskusných príspevkov členov parlamentu.
 9. Každý člen parlamentu má právo interpelovať členov výboru vo veciach týkajúcich sa výkonu práce výboru medzi zasadnutiami parlamentu.
 10. Na vznesenú interpeláciu sú členovia výboru povinní odpovedať ihneď, v zložitejších prípadoch najneskôr na najbližšom zasadnutí parlamentu.

Článok 6
Hlasovanie

 1. Parlament rozhoduje o každom návrhu prijatím uznesenia.
 2. Parlament je uznášaniaschopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov.
 3. Uznesenie je prijaté, ak ho odhlasuje nadpolovičná väčšina členov prítomných na zasadnutí. V prípade rovnosti hlasov má hlas predsedu váhu dvoch hlasov.
 4. Tajne sa hlasuje pri voľbe alebo odvolaní predsedu a členov výboru a tiež vtedy, ak sa na tom uznesie nadpolovičná väčšina prítomných členov parlamentu. Na priebeh tajného hlasovania dozerá volebná komisia zložená na návrh predsedajúceho, ktorá informuje o výsledku hlasovania.
 5. Verejné hlasovanie riadi predsedajúci.
 6. Predsedajúci pred hlasovaním upozorní členov parlamentu, že sa prikročí k hlasovaniu a oznámi spôsob hlasovania.
 7. Výsledky hlasovania vyhlási predsedajúci tak, že oznámi počet členov parlamentu, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní, počet členov parlamentu, ktorí hlasovali za návrh, počet členov parlamentu, ktorí hlasovali proti návrhu, počet členov parlamentu, ktorí sa zdržali hlasovania.
 8. Pri hlasovaní je zastúpenie člena parlamentu iným členom parlamentu alebo inou osobou vylúčené.
 9. Uznesenie parlamentu podpisuje predseda parlamentu.
 10. Výsledky všetkých hlasovaní sa musia uviesť do zápisnice.

Článok 7
Organizačno-technické zabezpečenie

 1. Z každého rokovania parlamentu sa vyhotovuje zápisnica, za ktorú je zodpovedný zapisovateľ.
 2. Zápisnicu podpisuje zapisovateľ a 2 overovatelia.
 3. Obsah zápisnice:
 • čas začiatku a konca rokovania,
 • mená signátorov zápisnice (zapisovateľ, overovatelia),
 • meno predsedajúceho a mená jednotlivých navrhovateľov,
 • program rokovania, ktorý bol na začiatku schválený,
 • znenie všetkých návrhov uznesení vrátane prijatého uznesenia s výsledkom všetkých hlasovaní
 • doslovný záznam stanoviska, ak o to požiada ktorýkoľvek z členov parlamentu alebo členov výboru ( potom ho musí potvrdiť svojim podpisom v zápisnici),
 • záznam o každom hlasovaní na rokovaní.
 1. Súčasťou zápisnice je prezenčná listina.
 2. Za archiváciu zápisníc je zodpovedný zapisovateľ a do zápisnice je umožnené nahliadnuť každému členovi parlamentu.

Článok 8
Záverečné ustanovenie

 1. Tento rokovací poriadok nadobúda platnosť a účinnosť jeho schválením Mestským zastupiteľstvom Topoľčany a po jeho schválení je každý člen parlamentu zaviazaný dodržiavať ho.
 2. Tento rokovací poriadok je možné meniť so súhlasom dvojtretinovej väčšiny všetkých členov Mládežníckeho parlamentu mesta Topoľčany.
 3. Rokovací poriadok bol prerokovaný a schválený Mestským zastupiteľstvom Topoľčany dňa 28. augusta 2007.

 

Ing. Peter Baláž

primátor mesta

 

JUDr. Edita Brösztlová

prednostka mestského úradu


 


Úvodná stránka