Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Topolčany Samospráva
 
 

Správa predkladaná do 27. MsZ

Kontrola bežných (nedaňových) príjmov, položka 210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku – z prenájmu bytov, za rok 2017  

Kontrola bola vykonaná v dňoch od 18.4.2018 do 16.7.2018. Návrh správy bol kontrolovanému subjektu doručený dňa 30.7.2018. Kontrolovaný subjekt v lehote do 3.8.2018 na podanie námietok k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam alebo opatreniam a k lehote na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku nepodal námietky. Správa z kontroly bola vypracovaná dňa 3.8.2018 a kontrolovanému subjektu doručená dňa 7.8.2018. Mestské zastupiteľstvo bolo so  Správou o výsledku kontroly  oboznámené  dňa 19.9.2018.

Lehota na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku bola 14.9.2018. Lehota na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku bola 14.12.2018.

Na základe odporučenia kontrolnej skupiny prijať dve opatrenia na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku, prijal kontrolovaný subjekt dve konkrétne opatrenia.

Kontrola bežných výdavkov, Program č. 7: Verejné osvetlenie, Podprogram č. 1: Prevádzka a údržba verejného osvetlenia (vybrané položky), za rok 2017

 

Kontrola bola vykonaná v dňoch od 3.5.2018 do 20.6.2018. Návrh správy bol kontrolovanému subjektu doručený dňa 24.7.2018. Kontrolovaný subjekt v lehote do 27.7.2018 na podanie námietok k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam alebo opatreniam a k lehote na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku nepodal námietky. Správa z kontroly bola vypracovaná dňa 27.7.2018 a kontrolovanému subjektu doručená dňa 31.7.2018. Mestské zastupiteľstvo bolo so  Správou o výsledku kontroly  oboznámené  dňa 19.9.2018.

 

Lehota ne predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku bola 3.8.2018. Lehota na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku je 14.12.2018.

 

Na základe zistení kontrolná skupina odporučila kontrolovanému subjektu prijať jedno opatrenie na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku.

 

Kontrola kapitálových výdavkov, Program č. 12: Šport, Podprogram č. 1: Objekty pre šport (vybrané položky), za rok 2017

 

Kontrola bola vykonaná v dňoch od 19.6.2018 do 3.9.2018. Správa z kontroly bola vypracovaná dňa 3.9.2018 a kontrolovanému subjektu doručená dňa 10.9.2018. Mestské zastupiteľstvo bolo so  Správou o výsledku kontroly  oboznámené  dňa 19.9.2018. Kontrolou neboli zistené  nedostatky.


 
Správa do MsZ 19_09_2018.pdf(520.1 kB)Správa do MsZ 19_09_2018.pdf


Úvodná stránka