Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Topolčany Samospráva
 
 

Správa predkladaná do 3. MsZ

Kontrola bežných výdavkov, Program č. 8: Doprava, komunikácie, chodníky, parkoviská – Zimná údržba za rok 2016, 2017 a 2018

Kontrola bola vykonaná v dňoch od 18.10.2018 do 10.12.2018. Správa z kontroly bola vypracovaná dňa 10.12.2018 a kontrolovanému subjektu doručená dňa 14.12.2018. Mestské zastupiteľstvo bude so  Správou o výsledku kontroly  oboznámené  dňa 23.1.2019. Kontrolou neboli zistené  nedostatky.

 

Kontrola hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami a nakladania s majetkom mesta v Materskej škole Gagarinova 2636/15 Topoľčany, Program č. 14:  Školstvo a vzdelávanie, Podprogram č. 1: Materské školy a  školské zariadenia pri MŠ, za rok 2017 

Kontrola bola vykonaná v dňoch od 7.11.2018 do 18.12.2018. Návrh správy bol kontrolovanému subjektu doručený dňa 19.12.2018. Kontrolovaný subjekt v lehote do 20.12.2018 na podanie námietok k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam alebo opatreniam a k lehote na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku nepodal námietky. Správa z kontroly ktorá bola vypracovaná dňa 20.12.2018 a kontrolovanému subjektu doručená dňa 20.12.2018. Mestské zastupiteľstvo bude so  Správou o výsledku kontroly  oboznámené  dňa 23.1.2019.

Lehota na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku bol 11.1.2019. Lehota na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku je 30.6.2019. 

Na základe odporučenia kontrolnej skupiny prijal kontrolovaný subjekt jedno  opatrenie na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku. 

 

Kontrola hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami a nakladania s majetkom mesta  na Základnej škole s Materskou školou, Ul. Gogoľova 2143/7  Topoľčany, Program č.14: Školstvo a vzdelávanie, Podprogram č. 2: Základné školy a školské zariadenia, za rok 2017

Kontrola bola vykonaná v dňoch od 17.12.2018 do 14.1.2019. Správa z kontroly bola vypracovaná dňa 14.1.2019 a kontrolovanému subjektu doručená dňa 14.1.2019. Mestské zastupiteľstvo bude so  Správou o výsledku kontroly  oboznámené  dňa 23.1.2019. Kontrolou neboli zistené  nedostatky.

 

Kontrola bežných výdavkov, Program č. 2: Ľudské zdroje a podporná činnosť, Podprogram č. 1: Ľudské zdroje, položka 637 027 Odmeny – dohody za rok 2017

Kontrola bola vykonaná v dňoch od 17.12.2018 do 10.1.2019. Návrh správy bol kontrolovanému subjektu doručený dňa  11.1.2019. Kontrolovaný subjekt v lehote do 14.1.2019 na podanie námietok k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam alebo opatreniam a k lehote na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku nepodal námietky. Správa z kontroly ktorá bola vypracovaná dňa 14.1.2019 a kontrolovanému subjektu doručená dňa 14.1.2019. Mestské zastupiteľstvo bude so  Správou o výsledku kontroly  oboznámené  dňa 23.1.2019.

Lehota na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku je 25.1.2019. Lehota na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku je 30.6.2019. 

Kontrolná skupina odporučila prijať jedno opatrenie na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku. Do termínu uzatvorenia tejto správy neboli opatrenia prijaté.   

 


 
MsZ_3_sprava.pdf(833.1 kB)Správa Hlavného kontrolóra predkladaná do 3. MsZ


Úvodná stránka