Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Topolčany Samospráva
 
 

Štatút Mládežníckeho parlamentu mesta Topoľčany

I.
Všeobecná časť

 1. Štatút vymedzuje zásady, pôsobnosť, ciele a úlohy Mládežníckeho parlamentu mesta Topoľčany.
 2. Mládežnícky parlament je iniciatívnym a poradným orgánom mestského zastupiteľstva a primátora mesta, je zriaďovaný v súlade so Zákonom NR SR č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Vo svojej činnosti sa riadi vlastným plánom zasadnutí a vlastným rokovacím poriadkom. Jeho členmi sú delegovaní zástupcovia študentov stredných škôl a bakalárskeho štúdia Ekonomickej univerzity s trvalým bydliskom v meste Topoľčany vo veku 15 – 26 rokov.
 3. Mládežnícky parlament je apolitický orgán. Tajomníka menuje a odvoláva na návrh primátora mesta mestské zastupiteľstvo. Členov parlamentu delegujú jednotlivé školy a títo si spomedzi seba volia 5-členný výkonný výbor.
 4. Tajomníkom Mládežníckeho parlamentu je ustanovený zamestnanec mesta Topoľčany, ktorý zabezpečuje organizačné, technické a administratívne práce súvisiace s činnosťou mládežníckeho parlamentu.
 5. Vznik a potvrdenie činnosti mládežníckeho parlamentu je dané uznesením Mestského zastupiteľstva Topoľčany.
 6. Rozhodnutia mládežníckeho parlamentu sú prijímané formou uznesení. Uznesenia sú prijímané nadpolovičnou väčšinou prítomných členov s hlasovacím právom.
 7. Mládežnícky parlament je zložený najviac z 23 delegovaných zástupcov študentov stredných škôl a bakalárskeho štúdia Ekonomickej univerzity s trvalým bydliskom v meste Topoľčany vo veku 15 – 26 rokov. Každá stredná škola na území mesta Topoľčany a bakalárske štúdium Ekonomickej univerzity je zastúpená podľa vytvoreného kľúča vychádzajúceho z počtu študentov na jednotlivých školách.

škola a počet zástupcov:

 • Gymnázium, Ul. 17. novembra č. 1180/16: 4 zástupcovia
 • Gymnázium sv. Vincenta de Paul, Ul. 17. novembra 1091: 1 zástupca
 • Stredná zdravotnícka škola sv. Vincenta de Paul, Ul. 17. novembra 1091: 2 zástupcovia
 • Obchodná akadémia, Inovecká ul. č. 2041: 2 zástupcovia
 • Združená stredná škola poľnohospodárska, Tovarnícka ul. č. 1632: 2 zástupcovia
 • Združená stredná škola, Tovarnícka ul. 1609: 2 zástupcovia
 • Stredné odborné učilište obchodné, Ul. T. Vansovej č. 2: 2 zástupcovia
 • Stredné odborné učilište potravinárske, Krušovská ul. č. 2091: 2 zástupcovia
 • Združená stredná škola drevárska a nábytkárska, Pílska ul. č. 7: 2 zástupcovia
 • Súkromná škola úžitkového výtvarníctva, Moyzesova ul. č. 22: 1 zástupca
 • Súkromné konzervatórium D. Kardoša, Moyzesova ul. č. 22: 1 zástupca
 • Cirkevná škola úžitkového výtvarníctva sv. Lukáša, Stummerova ul. 20: 1 zástupca
 • Bakalárske štúdium Ekonomickej univerzity: 1 zástupca

 

 1. Funkčné obdobie Mládežníckeho parlamentu mesta Topoľčany je jeden školský rok, zasadnutia sa konajú minimálne 3 krát za toto obdobie, výbor sa môže stretávať podľa potreby aj častejšie.
 2. Členovia Mládežníckeho parlamentu sú povinní najmä:
 • a) aktívne sa podieľať na činnosti Mládežníckeho parlamentu,
 • b) vyjadrovať sa k prerokovávaným dokumentom,
 • c) zodpovedne plniť povinnosti uvedené v štatúte Mládežníckeho parlamentu mesta Topoľčany,
 • d) plniť prijaté uznesenia,
 • e) dva mesiace pred uplynutím funkčného obdobia podieľať sa na konštituovaní mládežníckeho parlamentu na nové funkčné obdobie,
 • e) podieľať sa na tvorbe ročného rozpočtu Mládežníckeho parlamentu.
 1. Členovia Mládežníckeho parlamentu majú právo:
 • a) zúčastňovať sa rokovaní Mládežníckeho parlamentu,
 • b) predkladať návrhy a podnety k činnosti Mládežníckeho parlamentu,
 • c) byť volení do funkcií a orgánov Mládežníckeho parlamentu.

II.
Organizačná štruktúra Mládežníckeho parlamentu

 1. Mládežnícky parlament vedie predseda, ktorý je volený na funkčné obdobie.
 2. Na prvom zasadnutí Mládežníckeho parlamentu sa volí výbor v zložení:
 • a) predseda Mládežníckeho parlamentu,
 • b) podpredseda Mládežníckeho parlamentu,
 • c) 3 členovia výboru Mládežníckeho parlamentu.
 1. Predseda Mládežníckeho parlamentu:
 • a) zvoláva zasadnutia Mládežníckeho parlamentu, výboru parlamentu a vypracováva program zasadnutí,
 • b) riadi prácu Mládežníckeho parlamentu a výboru parlamentu,
 • c) zastupuje parlament navonok, podpisuje uznesenia parlamentu, podáva parlamentu správy o opatreniach, ktoré vykonal a plní ďalšie úlohy, ktorými ho poverí parlament.
 1. Podpredseda Mládežníckeho parlamentu zastupuje v neprítomnosti predsedu Mládežníckeho parlamentu.
 2. Výbor Mládežníckeho parlamentu:
 • a) rieši problematiku mládeže v meste v období medzi dvoma rokovaniami Mládežníckeho parlamentu,
 • b) pripravuje rokovania Mládežníckeho parlamentu,
 • c) zabezpečuje realizáciu uznesení Mládežníckeho parlamentu.
 1. Tajomník Mládežníckeho parlamentu:
 • a) zabezpečuje organizačnú prípravu a priebeh zasadnutia Mládežníckeho parlamentu,
 • b) zabezpečuje administratívnu agendu.
 1. Člen výboru Mládežníckeho parlamentu je povinný:
 • a) zúčastňovať sa na zasadnutiach výboru Mládežníckeho parlamentu,
 • b) plniť uložené úlohy,
 • c) vyjadrovať sa k problematike mládeže,
 • d) prednášať svoje pripomienky a návrhy.
 1. Mládežnícky parlament si vypracuje rokovací poriadok v súlade so štatútom Mládežníckeho parlamentu Topoľčany.
 2. Mládežnícky parlament si zo svojich členov volí troch zástupcov, ktorí sa budú zúčastňovať na rokovaní Mestského zastupiteľstva Topoľčany v mene Mládežníckeho parlamentu.

III.
Ciele a úlohy Mládežníckeho parlamentu

 1. Cieľmi Mládežníckeho parlamentu sú najmä:
 • a) sprostredkovávať a zlepšovať komunikáciu mládeže so zástupcami mesta Topoľčany a prezentovať stanoviská a potreby mladých ľudí zástupcom mesta Topoľčany,
 • b) podieľať sa na formovaní spoluzodpovednosti mládeže za stav vecí v meste.

 

 1. Úlohami Mládežníckeho parlamentu sú najmä:
 • a) iniciovať a organizovať podujatia týkajúce sa života mladých ľudí mesta Topoľčany,
 • b) prostredníctvom svojich zástupcov sa zúčastňovať zasadnutí Mestského zastupiteľstva Topoľčany; mestské zastupiteľstvo im umožní deklarovať názor pri prijímaní rozhodnutí, ktoré bezprostredne vplývajú na kvalitu života mládeže v meste v bode interpelácie.
 • c) nadväzovať spoluprácu so samosprávnymi mládežníckymi organizáciami na území mesta Topoľčany i iných miest.

IV.
Financovanie činnosti mládežníckeho parlamentu

 1. Prostriedky na činnosť mládežníckeho parlamentu sú každoročne vyčleňované z rozpočtu mesta Topoľčany.
 2. Mládežnícky parlament môže získavať prostriedky na svoju činnosť i z iných zdrojov mimo rozpočtu mesta, najmä z:
 • a) finančných darov,
 • b) dotácií.
 1. Hospodárenie s finančnými prostriedkami podlieha kontrole hlavného kontrolóra mesta Topoľčany.

V.
Záverečné ustanovenie

 1. Zriaďovateľom Mládežníckeho parlamentu mesta Topoľčany je mesto Topoľčany.
 2. Všetky zmeny a doplnky v štatúte Mládežníckeho parlamentu je možné robiť len na základe prerokovania a schválenia Mestským zastupiteľstvom mesta Topoľčany.
 3. Štatút Mládežníckeho parlamentu bol prerokovaný a schválený Mestským zastupiteľstvom Topoľčany dňa 28. augusta 2007.

 

 

Ing. Peter Baláž

primátor mesta

 

JUDr. Edita Brösztlová

prednostka mestského úradu


 


Úvodná stránka