Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Topolčany Samospráva
 
 

Vyhodnotenie činnosti mestskej polície za rok 2010

Vyhodnotenie činnosti mestskej polície za mesiace január až december 2010

V roku 2010 príslušníci mestskej polície (MsP) vykonali 14 564 aktivít pri zabezpečovaní svojich úloh. Na teritóriu mesta bolo spáchaných 5 067 priestupkov, ktoré zistili príslušníci MsP, alebo im boli nahlásené občanmi.

Z 3 476 priestupkov v doprave bolo 2 575 zdokumentovaných, pri ich riešení boli uložené pokuty v blokovom konaní (BK) v celkovej výške 27 285,- €. Priestupkov proti verejnému poriadku bolo 243, celková výška uložených pokút v BK bola 1 055,- €. Za porušovanie VZN bolo riešených 199 priestupkov, celková výška uložených pokút v BK bola v celkovej sume 955,- €. Proti majetku bolo riešených 56 priestupkov, v občianskom spolunažívaní 39 priestupkov.

V uplynulom mesiaci nám bolo oznámených 15 skutkov, ktoré hliadka zdokumentovala ako podozrenie z TČ a odstúpila na riešenie OO PZ, predviedli sme 6 osôb na OO PZ, a 3 na MsP, 9 krát sme obmedzili osobnú slobodu občanom, 219 krát použili donucovacie prostriedky (z toho 217 krát technický prostriedok na zabránenie odjazdu MV) a 366 krát sme spolupracovali s OO PZ pri spoločných zákrokoch a 35 krát s HaZZ.

Okrem toho bolo zistených 174 poškodení majetku mesta a občanov, zistili sme 23 vrakov a opustených MV, odchytili sme 154 túlavých psov, zistili sme totožnosť 774 podozrivých osôb, podozrenie zo záškoláctva bolo zistené 13 krát, vybavili sme 925 obyčajných písomností (doručenky, zistenia pobytov) a 1 724 krát asistovali pri zabezpečovaní úloh jednotlivých odborov MsÚ, 6 krát sme vykonali súčinnosť pri kontrole bytov mesta a 7 krát s exekútorom.

Ďalej sme 487 krát ochraňovali prechody pre chodcov v dobe príchodu detí do škôl, 79 krát sme asistovali pri cirkevných a spoločenských aktivitách a 32 krát našli a vrátili osobné doklady a iné veci. V oblasti prevencie kriminality mládeže sme vykonali 260 prednášok a iných aktivít na základných a stredných školách ako aj v spolupráci s primátorom mesta v kluboch a domovoch dôchodcov. Ďalej sme poskytli pomoc s privolaním RZP v 49 prípadoch, inú pomoc spoluobčanom v 3 171 prípadoch, 368 krát sme vykonali objasňovanie priestupkov, pričom boli uložené pokuty vo výške 865,- €.

V roku 2010 bolo na operačnom stredisku MsP zaznamenaných 1 660 telefonických oznámení priestupkov občanmi. V blokovom konaní v roku 2010 MsP v Topoľčanoch boli uložené a vybrané pokuty v celkovej výške 31 455,- € (961 100,- Sk).

Ing. Ľudovít DUŠA
náčelník MsP


 


Úvodná stránka