Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Topolčany Samospráva
 
 

Vyhodnotenie činnosti mestskej polície za rok 2015

Vyhodnotenie činnosti MsP za mesiace január – december 2015

V mesiacoch január – december 2015 príslušníci mestskej polície (MsP) vykonali  28 677 aktivít pri zabezpečovaní svojich úloh. Na teritóriu mesta bolo spáchaných 3 484 priestupkov, ktoré zistili príslušníci MsP, alebo im boli nahlásené občanmi.

Z   3 380 priestupkov v doprave bolo 2 421 zdokumentovaných, pri ich riešení boli uložené pokuty v blokovom konaní (BK) v celkovej výške 32 245,- €.

Priestupkov proti verejnému poriadku bolo 48, celková výška uložených pokút v BK bola 160,- €.

Za porušovanie VZN bolo riešených 46 priestupkov, celková výška uložených pokút  v BK  bola v celkovej sume  260,- €.

Proti majetku boli riešené 4 priestupky,občianskom spolunažívaní 8 priestupkov.

V roku 2015 nám boli oznámené 4 skutky, ktoré hliadka MsP zdokumentovala ako podozrenie z TČ a odstúpila na riešenie OO PZ, 600 krát sme použili donucovacie prostriedky, vo všetkých prípadoch sa jednalo o  technický prostriedok na zabránenie odjazdu MV, 774 krát sme spolupracovali s OO PZ pri spoločných zákrokoch a 22 krát s HaZZ.

Okrem toho bolo zistených 427 závad na majetku mesta a občanov, zistili sme 4 MV, ktoré nespĺňajú podmienky na prevádzku po miestnych komunikáciách, odchytili sme 63 túlavých psov, zistili sme totožnosť 3 761 podozrivých osôb,  vybavili sme 365 obyčajných písomností (doručenky, zistenia pobytov),  14 260 krát asistovali pri zabezpečovaní úloh jednotlivých odborov MsÚ a 1 krát sme  poskytli súčinnosť exekútorovi.

Ďalej sme 390 krát  ochraňovali priechody pre chodcov, 114 krát sme asistovali pri cirkevných a spoločenských aktivitách7 krát našli a  vrátili osobné doklady a iné veci. V oblasti prevencie kriminality sme vykonali 244 prednášok a iných aktivít na základných, stredných školách a v kluboch dôchodcov. Ďalej sme poskytli pomoc s privolaním RZP v 22 prípadoch, inú pomoc spoluobčanom 2 345 prípadoch.

 302 krát sme vykonali objasňovanie priestupkov, pričom boli uložené pokuty vo výške    1 970,- €.

V mesiacoch január – december 2015 bolo na operačnom stredisku MsP zaznamenaných 1 150 telefonických oznámení priestupkov občanmi.

V blokovom konaní v mesiacoch január – december 2015 boli uložené pokuty v celkovej výške 34 520,- €.


Ing. Ľudovít DUŠA

náčelník MsP


 

Vyhodnotenie činnosti mestskej polície za mesiace január až december 2015Úvodná stránka