Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Topolčany Samospráva
 
 

Zásady ochrany pamiatkových zón mesta Topoľčany

Pamiatková zóna je územie s historickým sídelným usporiadaním, územie kultúrnej krajiny s pamiatkovými hodnotami alebo územie s archeologickými nálezmi a archeologickými náleziskami, ktoré možno topograficky vymedziť.

Na pamiatkovú zónu sa vzťahuje základná ochrana pamiatkového územia, ktorá je súhrnom činností a opatrení, ktorými orgány štátnej správy a orgány územnej samosprávy v spolupráci s vlastníkmi nehnuteľností zabezpečujú zachovanie pamiatkových hodnôt v území, ich dobrý technický, prevádzkový a estetický stav, ako aj vhodný spôsob využitia jednotlivých stavieb, skupín stavieb, areálov alebo urbanistických súborov a vhodné technické vybavenie pamiatkového územia.

Zásady ochrany pamiatkovej rezervácie alebo pamiatkovej zóny obsahujú požiadavky na primerané funkčné využitie územia, na zachovanie, údržbu a regeneráciu historického pôdorysu a parcelácie, materiálovej a objektovej skladby, výškového a priestorového usporiadania objektov, architektonického výrazu, prvkov uličného interiéru a uličného parteru, historickej zelene, charakteristických pohľadov, siluety a panorámy, archeologických nálezísk, prípadne ďalších kultúrnych a prírodných hodnôt pamiatkového územia.

Na území mesta Topoľčany sa nachádzajú celkovo dve pam iatkové zóny. Prvou je pamiatková zóna "Centrálna časť historického jadra mesta Topoľčany“ a druhou je pamiatková zóna „Stummerova ulica s areálom starej nemocnice v Topoľčanoch“. Obe pamiatkové zóny majú spracované samostatné zásady, ktorých kompletné znenie sa nachádza na nasledovných webových stránkach Pamiatkového úradu Slovenskej republiky:


 


Úvodná stránka